တ႐ုတ္ေရနံရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္း၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံေနရေသာ မိ႐ိုးဖလာေရနံတြင္းတူးသူမ်ား အာရ္ရကန္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေလ့ေလာေရးအဖြဲ႕
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Tuesday, 16 November 2010 00:00
AA-AOW-4အာရ္ရကန္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေလ့ေလာေရးအဖြဲ႕(AOW)၏အစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေရနံေတာင္ေဒသတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပိုင္ေရနံလုပ္ငန္းႀ ကီး ၏ ေရနံတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္းေနရခိုင္ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ိဳးဆက္သက္ေရာက္ေနမႈမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္တင္ျပထားသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)

ရယ္ဆလူးရွင္းျမင့္အစီရင္ခံစာ (1.21M)

ရယ္ဆလူးရွင္းနိမ့္ အစီရင္ခံစာ (350k)