ေဂဟစနစ္ (ecosystem) Print E-mail
Education - ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
Monday, 12 September 2011 23:40
ေနရာေဒသတခုအတြင္းရွိသက္ရွိအားလံုးႏွင့္သူတို႔ေနထိုင္ေသာပတ္၀န္းက်င္၏ဆက္စပ္ေနမႈ

မူရင္း - Kupczyk-Romanczuk, G. Environment Words: A dictionary in Plain English, Images Asia.

Trackback(0)
Comments (2)add
...
written by maung kyaw linn htun , 12 July 2012
i wanna know about ecosystem more. would you mind explaining about it? please explain me.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by BEWG , 14 July 2012
Hello Maung Kyaw Linn Htun,

Thanks for your interest! A good place to start would be here -

English: https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem
Burmese: https://my.wikipedia.org/wiki/ဂေဟစနစ်

Please let us know if you would like more references and in which language.

Best Regards,
BEWG

report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
Write comment
smaller | bigger

busy