ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးသမား (environmentalist) Print E-mail
Education - ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
Monday, 12 September 2011 23:41

ပတ္၀န္းက်င္ကိုသန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း၊က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ လံုျခံဳေစလိုျပီးပတ္၀န္းက်င္ ကိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္

ပ်က္ဆီးမႈမ်ားမွကာကြယ္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနသူ။

မူရင္း - Kupczyk-Romanczuk, G. Environment Words: A dictionary in Plain English, Images Asia.

Trackback(0)
Comments (0)add
Write comment
smaller | bigger

busy