ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း (Climate Change) Print E-mail
Education - ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
Tuesday, 22 March 2011 14:41
ရာသီဥတုဆုိသည္မွာ ပွ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနတတ္ေသာ မိုးေလ၀သအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူစြာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆုိသည္ မွာ ေနရာတခု (သုိ႔) ေဒသတစ္ခုအတြင္းတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မွသည္ ရာစုႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲျဖစ္ ေပၚလာေသာ သဘာ၀ရာသီဥတုအေျခအေနကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းတြင္ သဘာဝအေလွ်ာက္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းမွ်သာမဟုတ္ပဲ လူသားမ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာအရာမ်ားလဲပါ၀င္သည္။ စက္မွဳေတာ္လွန္ေရးေခတ္ (၁၈၅၀) ခုႏွစ္ မွစတင္၍ လူသားမ်ား ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ကမၻာ့ေလထုကုိနည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ညစ္ညမ္းေျပာင္းလဲ ေစခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕သည္ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား ႏွင့္ စက္မွဳလုပ္ငန္းၾကီး မ်ားစြာ ကိုထူေထာင္တည္ေဆာက္အသုံးျပဳေနၾကသည္။ ဤသို႕ျပဳလုပ္ေနသည့္အခ်က္သည္ပင္လွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ ့၏ ရာသီဥတုၾကီးကုိဆုိးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္ေစသည္။ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ၌ တစ္ခုမွာ ေလထုတြင္းသို႕မွန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ား(greenhouse gases) ထုတ္လြတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာမွဳပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့ေနထုိင္ေသာ ကမၻာၾကီး ႏွင့္ ရာသီဥတုၾကီးသည္ ယခင္မေတြ႔ျမင္ဘူးေသာ ေနရာၾကီးအသြင္သုိ ့ ၾကီးမားစြာေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ပါသည္။
"Climate", World Meteorological Organization, accessed 22 March 2011, http://www.wmo.int/youth/climate_en.html.
Trackback(0)
Comments (0)add
Write comment
smaller | bigger

busy