ရက္ဒ္ (REDD) Print E-mail
Education - ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
Tuesday, 22 March 2011 15:50
သစ္ေတာမ်ားရွင္းလင္းပစ္ျခင္းေၾကာင့္သစ္ေတာျပဳန္းတီးရျခင္း ႏွင့္ သစ္ပင္ၾကီးမ်ားခုတ္ထြင္ လုိက္ျခင္းမွ သစ္ေတာအရည္အေသြးအဆင့္နိမ့္က်သြားျခင္းေၾကာင့္ ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႕ ေလထုအတြင္းထုတ္လြတ္မႈမ်ားမွ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းကို ရက္ဒ္ (REDD) ဟုေခၚသည္၊ ရက္ဒ္အစီအစဥ္ (သို႕) ရက္ဒ္ပရိုဂရမ္ (REDD Program) ဆိုသည္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအား မိမိတို႕ႏိုင္ငံအတြင္းရွိသစ္ေတာမ်ားအားထိန္သိမ္းထားျခင္းအတြက္ အတိုင္းအတာပမာဏ ၾကီးမားသည့္ေပးဆပ္ေငြ (payment) မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားမွေပးလာမည္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေငြမ်ားအားေပးဆပ္ရာတြင္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအား ေလထုအတြင္းသို႕ထုတ္လြင့္ ျခင္းအားကာကြယ္မႈျပဳႏိုင္သည့္ပမာဏ ႏွင့္ သစ္ေတာမွ ကာဗြန္ ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕ ပမာဏ မည္ေရႊ႕မည္မ်ွအားစုပ္ယူထားႏိုင္သည့္အေပၚတြင္ အေျခခံသည္။
AIPP and IWGIA, "Indigenous Peoples: Climate Change and REDD", accessed March 22, 2011, http://ccmin.aippnet.org/pdfs/Info-Poster_REDD.pdf
Trackback(0)
Comments (1)add
...
written by BEWG Team , 22 March 2011
ေအာက္ပါစာပိုဒ္အား မူလေဖာ္ျပသည့္စာပိုဒ္မွခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါသည္။ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ယင္းစာပိုဒ္အားထည့္သြင္းေစခ်င္ပါသလား
"သို႕ရာတြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယင္းတို႕ျပည္တြင္း၌ ကာဗြန္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လြင့္ေနျခင္း ကိုေလ်ာ့ခ်ရမည့္အစား သစ္ေတာကာဗြန္ေပးေငြအျဖစ္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ေနၾကသည္။ ဤလုပ္ရပ္မွာ ရုပ္ၾကြင္းျဖစ္ေလာင္စာဆီမ်ားအားဆထက္ပိုမိုဆက္လက္သံုးစြဲေနျခင္း အတြက္ ခြင့္လြတ္ေစရန္အေၾကာင္း ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။"

report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
Write comment
smaller | bigger

busy