မိုးေလဝသႏွင့္ရာသီဥတု (Weather and Climate) Print E-mail
Education - ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
Friday, 08 April 2011 10:02
လူေတြမိုးေလဝသႏွင့္ရာသီဥတုကို တစ္ခါတစ္ေလမွားေလ့ရွိတယ္။ မိုးေလဝသဆိုသည္မွာ အပူခ်ိန္၊မိုး၊ေလ စသည့္ေန႔တိုင္း (သို႕မဟုတ္)အခ်ိန္တိုင္း ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေလထုဆိုင္ရာဝိေသသတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားကရာသီဥတုကို ပံုမွန္ေနရာေဒသတစ္ခု၏ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း(အမ်ားအားျဖင့္္ႏွစ္၃၀ေက်ာ္ အတြင္း) တြင္ ေကာက္ယူထားေသာ ပ်မ္းမွ်မိုးေလဝသ အျဖစ္အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ေပသည္။
"Climate", World Meteorological Organization, accessed 22 March 2011, http://www.wmo.int/youth/climate_en.html.
Trackback(0)
Comments (0)add
Write comment
smaller | bigger

busy