ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈ (Global Warming) Print E-mail
Education - ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
Friday, 08 April 2011 10:14
ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈဆိုသည္မွာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကမာ႕ၻအပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမႈကိုဆိုလိုေပသည္။ ထိုျမင့္ တတ္လာမႈေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရေပသည္။ ပို၍ပူေႏြးလာေသာကမာၻေျမတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈပံုစံ မ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ ပင္လယ္ေရျမင့္တတ္လာျခင္းနွင့္ အပင္မ်ား၊ေတာရုိင္းတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ လူမ်ားအေပၚ ႀကီးစြာ ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ေပသည္။ ေျမနိမ့္ေဒသနိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ပင္လယ္ေရျမင့္တတ္လာ မႈေၾကာင့္ ဧရိယာအက်ယ္္အဝန္းပို၍ေသးငယ္သြား နိုင္ေပသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ကၽြန္းငယ္ေလးမ်ားသည္ ေရေအာက္သို႔နစ္ျမွပ္သြား နိုင္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ပို၍ပူေႏြးလာေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ ငွက္ဖ်ားကဲ့သို႕ေသာ အဖ်ားေရာဂါမ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္ေပသည္။ ယေန႔အခါတြင္ ကမာၻႀကီးမွာ ပို၍ပူေႏြးလာေနေပသည္။ သိပၸံပညာရွင္ မ်ားက 1850 ခုႏွစ္စက္မႈေတာ္လွန္ေရးမွစ၍ ကမၻာ႔အပူခ်ိန္သည္ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၀.၇၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔တိုးပြားလာသည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကေပသည္။
"Climate", World Meteorological Organization, accessed 22 March 2011, http://www.wmo.int/youth/climate_en.html.
Trackback(0)
Comments (0)add
Write comment
smaller | bigger

busy