ျပည့္မခန္းအရင္းအျမစ္ (Renewable Resource) Print E-mail
Education - ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
Friday, 12 August 2011 11:41
ေနေရာင္ျခည္ကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀မွရရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္တိုးပြားလာႏိုင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး - ျပန္လည္အသံုးမျပဳႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္ ၏ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။

မူရင္း - Kupczyk-Romanczuk, G. Environment Words: A dictionary in Plain English, Images Asia.

Trackback(0)
Comments (0)add
Write comment
smaller | bigger

busy