ျပန္လည္အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း (Non-renewable) Print E-mail
Education - ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
Friday, 12 August 2011 11:47

ျပန္လည္အသံုးမျပဳႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ တခါသံုးၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္သက္လံုးထပ္ၿပီး အသံုးျပဳလို႔မရေတာ့ပါ။

မူရင္း - Kupczyk-Romanczuk, G. Environment Words: A dictionary in Plain English, Images Asia.

Trackback(0)
Comments (0)add
Write comment
smaller | bigger

busy