ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း (Sustainable Development) Print E-mail
Education - ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
Friday, 12 August 2011 11:47

အနာဂတ္တြင္ မည္သည့္အရာကိုမွ် မထိခိုက္ေစဘဲ လူတို႔၏ဘ၀ကို ကူညီေပးသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း (မွတ္ခ်က္ - ‘ေရရွည္တည္တ့ံ ခိုင္ၿမဲေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း’ သည္ အဓိပၸာယ္ရွိၿပီး အသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ၁၉၈၇တြင္ ကုလသမဂၢ (UN) က ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အနာဂတ္အေၾကာင္းကို အစီရင္ခံစာေပးပို႔သည္မွာ ေရရွည္တည္တ့ံ ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းသည္ ယခုလူသားမ်ားလိုအပ္ခ်က္နွင့္ အနာဂတ္တြင္ လိုအပ္မည့္ အရာမ်ားကို အလားအလာေကာင္းမ်ား ေပးႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားက ဤအလားအလာေကာင္းသည္ အနာဂတ္အတြက္မေကာင္းႏိုင္ဟု သတိေပးထားသည္ - ဥပမာ ကမၻာ့ဘဏ္ (World Bank) ကေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ပတ္မြန္ဆည္ (Pak Mun Dam) သည္သစ္ေတာမ်ား၊ ေျမႀကီးႏွင့္ ျမစ္မ်ားစသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဖ်က္စီးခဲ့သည္။ အနာဂတ္အတြက္ မစဥ္းစားခင္ကပင္၊ ယခုတြင္ ကမာၻေပၚရွိလူအားလံုးနီးပါးကို ဒုကၡေရာက္ေစသည့္ အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခို္င္ၿမဲျခင္းမဟုတ္ပါ။

ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းနွင့္ ကြဲျပားမႈရွိရမည္။ ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍မရေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္အစားထိုး၍မရေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးမျပဳရပါ။ ေရရွည္ေျမဆီလႊာျပဳန္းတီးမႈ၊ ေရႏွင့္ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားလည္း မျဖစ္ေစရပါ။ လူသားအားလံုးနွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ အက်ိဳးရလဒ္မွာ မွ်တမႈွ ရွိရမည္။ လူသားမ်ား ကုိယ့္ျပႆနာကို ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ဘ၀တိုုးတက္မႈအတြက္ သင္ယူရန္ ကူညီေပးရမည္။

မူရင္း - Kupczyk-Romanczuk, G. Environment Words: A dictionary in Plain English, Images Asia.

Trackback(0)
Comments (0)add
Write comment
smaller | bigger

busy