ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္းထားေသာ(ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္)သေဘာတူညီမႈ (Free and Prior Informed Consent, FPIC) Print E-mail
Education - ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
Friday, 12 August 2011 11:48

သင္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ သင္တာ၀န္ယူရသည့္လူတစ္ေယာက္အတြက္ မွ်တၿပီးမွန္ကန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရသည့္အခါ၊ ကိစၥတစ္ခုကို သေဘာတူညီမႈယူရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (မွတ္ခ်က္ - လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈကို အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္၊ လြတ္လပ္စြာႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္းထားေသာႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈ Free and Prior Informed Consent (FPIC) )

မူရင္း - Kupczyk-Romanczuk, G. Environment Words: A dictionary in Plain English, Images Asia.

Trackback(0)
Comments (0)add
Write comment
smaller | bigger

busy