ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း (Transparency) Print E-mail
Education - ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
Friday, 12 August 2011 11:49

ဘာျဖစ္ေနသည္ကို လူအေယာက္စီတိုင္းသိရွိသည့္ လုပ္ကုိင္နည္းမ်ား

(မွတ္ခ်က္ - ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း သည္ မသမာမႈ ျဖစ္ရန္ခက္ခဲေစသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိၾကပါ။)

မူရင္း - Kupczyk-Romanczuk, G. Environment Words: A dictionary in Plain English, Images Asia.

Trackback(0)
Comments (0)add
Write comment
smaller | bigger

busy