မသမာမႈ (Corruption) Print E-mail
Education - ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
Friday, 12 August 2011 11:49

အက်ိဳးအျမတ္ရရန္အတြက္ သို႔မဟုတ္ တခုခုကို တရားမ၀င္လုပ္ခြင့္ရရန္အတြက္ သို႔မဟုတ္ သစၥာေဖာက္ရန္အတြက္ အာဏာ သုိ႔မဟုတ္ ေငြကိုအသံုးျပဳျခင္း။

မူရင္း - Kupczyk-Romanczuk, G. Environment Words: A dictionary in Plain English, Images Asia.

Trackback(0)
Comments (0)add
Write comment
smaller | bigger

busy