တာ၀န္ခံႏိုင္မႈ (Accountability) Print E-mail
Education - ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
Friday, 12 August 2011 11:53

စီမံကိန္းကိုတာ၀န္ယူသူတစ္ဦးက မည္ကဲ့သို႔နွင့္ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ကို ရွင္းျပရန္တာ၀န္ခံႏိုင္မႈ

မူရင္း - Kupczyk-Romanczuk, G. Environment Words: A dictionary in Plain English, Images Asia.

Trackback(0)
Comments (0)add
Write comment
smaller | bigger

busy