လူ႔အခြင့္အေရးသက္ေရာက္မႈအားတိုင္းတာျခင္း (Human Rights Impact Assessment, HRIA) Print E-mail
Education - ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
Monday, 12 September 2011 23:24

ေပၚလစီမ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရွိလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေျခအေနတရပ္အေပၚေကာင္းက်ိဳးေရာ၊ဆိုးက်ိဳးပါသက္ေရာက္မႈ

ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူလူ႔အခြင့္အေရးအေပၚသက္ေရာက္ရန္မရည္ရြယ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ပင္

သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။ဥပမာအားျဖင့္အလုပ္သမာမ်ား၏အေျခအေနမ်ား(သို႔)ခြဲျခားဆက္ဆံေရးေပၚလစီမ်ားျဖစ္သည္။HRIAသည္တစ္ႏိုင္ငံလံုး

၊ေဒသတြင္း၊ရပ္ရြာတြင္း(သို႔)ပေရာဂ်က္အေျခခ်ေသာေနရာမ်ားတြင္အစိုးရ၏ေပၚလစီမ်ား၊လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား(ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာပေရာဂ်က္မ်ား၊စီး

ပြားေရးအစီအမံမ်ား)ႏွင့္လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာအေျခအေနမ်ား(လုပ္သားမ်ားအားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္း)၏လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား

အားတိုင္းတာသည္။HRIAကို“ႏိုင္ငံေတာ္မွခ်မွတ္ထားေသာဥပေဒမ်ား(လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုသီအိုရီျဖင့္သာ)ႏွင့္ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိတဦးခ်င္း၊အုပ္စုမ်ားႏွင့္ေဒသအားလံုး၏ထိုအခြင့္အေရးမ်ားက်င့္သံုးႏိုင္စြမ္း(လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုလက္ေတြ႕ က်င့္သံုးျခင္း)ၾကားရွိကြာဟမႈကိုတိုင္းတာေသာျဖစ္စဥ္တခုအျဖစ္”လည္းရႈျမင္ႏိုင္ေပသည္။HRIAသည္လူ႔အခြင့္အေရးေပၚလစီမ်ား၊က်င့္သံုးမႈမ်ား၏ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွာရန္စမွတ္ျဖစ္ျပီးဒီမိုကေရစီက်က်ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ကူညီေပးသည္။လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈအားတိုင္းတာျခင္းသည္လူ႔အခြင့္အေရးစံသက္မွတ္္ခ်က္မ်ားကိုလက္ေတြ႔က်ေသာ၊လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ကူးေျပာင္းရန္ကူညီျပီးလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားနားလည္လာေစရန္တိုက္ရိုက္ကူညီေပးသည္။

မူရင္း - Aim for human rights Human rights impact assessment. http://www.aimforhumanrights.org/themes/human-rights-impact-assessment/ (23 May 2011). and Human Rights Impact Resource Centre (HRIRC), Introduction to Human Rights Impact Assessment. http://www.humanrightsimpact.org/introduction-to-hria/hria-tutorial/introduction/ (23 May 2011).
Trackback(0)
Comments (0)add
Write comment
smaller | bigger

busy