ကြဲျပားေသာဇီ၀မ်ိဳးစိပ္မ်ား(Biodiversity) Print E-mail
Education - ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
Monday, 12 September 2011 23:28

မ်ားစြာေသာအပင္၊အင္းဆက္မ်ားႏွင့္တိရိစာၦန္မ်ိဳးစိပ္မ်ား

 

မွတ္္စု။ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးသမားမ်ားသည္ကမာၻေပၚရွိအပင္ႏွင့္သတၱ၀ါမ်ား၏ကြဲျပားေသာဇီ၀မ်ိဳးစိပ္မ်ားကိုထိမ္း သိမ္းရန္ၾကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

သူတို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္အရယခုအခါကမာၻေပၚတြင္ကြဲျပားေသာမ်ိဳးစိပ္ေပါင္း၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေပသည္။ထိုအထဲမွမ်ိဳးစိပ္ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကိုသာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔သိရွိထားေပသည္။ကြဲျပားေသာဇီ၀မ်ိဳးစိပ္မ်ားသည္မိုးသစ္ ေတာမ်ားႏွင့္သႏာၱေက်ာက္တန္းမ်ားတြင္ေပါမ်ားေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

သႏာၱေက်ာက္တန္းတခုတြင္ကြဲျပားေသာမ်ိဳးစိပ္ သံုးေထာင္ေက်ာ္ရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္းလူအမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာအရာအေတာ္မ်ားမ်ား

သည္ထိုဇီ၀မ်ိဳးစိပ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနေပသည္။ အမဲလိုက္ျခင္း၊သစ္ေတာျပံဳးတီးျခင္း၊ေရလႊမ္းမိုးျခင္းႏွင့္ေလထုညစ္ညမ္းျခင္းမ်ားသည္ ဌက္မ်ား၊

အင္းဆက္မ်ား၊ငါးမ်ား၊အပင္မ်ား၊တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္အျခားသက္ရွိမ်ားကိုမ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္သြားေစသည္။

မူရင္း - Kupczyk-Romanczuk, G. Environment Words: A dictionary in Plain English, Images Asia.

Trackback(0)
Comments (0)add
Write comment
smaller | bigger

busy