မ်ိဳးစိပ္မ်ား (species) Print E-mail
Education - ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
Monday, 12 September 2011 23:36

သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွသက္ရွိအားလံုးကိုခြဲျခားထားေသာအုပ္စုမ်ားထဲမွတစ္စု

 

မွတ္စု။မ်ိဳးစိပ္တူေသာအုပ္စုမ်ားမွသတၱ၀ါမ်ားသည္အတူမ်ိဳးပြားႏိုင္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္သူတို႔တြင္တူညီေသာအ ေျခခံလကၡဏာမ်ား

ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးသမားမ်ားသည္မ်ိဳးစိပ္မ်ားကိုအမ်ိဳးမ်ိဳးသတ္မွတ္ထားေပသည္။

• ေဒသခံမ်ိဳးစိပ္မ်ား-ေနရာေဒသတခုတြင္အျမဲေနလွ်င္

• တင္သြင္းေသာမ်ိဳးစိပ္မ်ား-လူမ်ားကေနရာတခုသို႔သယ္ေဆာင္လာလွ်င္

• အဓိကမ်ိဳးစိပ္မ်ား-ေဒသ၏ေဂဟစနစ္အတြက္အေရးပါလွ်င္

• ေဖာ္ညႊန္းမ်ိဳးစိပ္မ်ား-အေစာဦးေျပာင္းလဲျခင္းလကၡဏာမ်ားျပသလွ်င္

• လမ္းသစ္ေဖာ္ေဆာင္ေသာမ်ိဳးစိပ္မ်ား-အေတာ္ၾကီးပ်က္စီးခဲ့ေသာေနရာသို႔ပထမဆံုးျပန္လာလွ်င္

မူရင္း - Kupczyk-Romanczuk, G. Environment Words: A dictionary in Plain English, Images Asia.

Trackback(0)
Comments (0)add
Write comment
smaller | bigger

busy