ပဲခူးတိုင္း၊ ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
AA-ERI-8-smallအႀကီးစားသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကိစၥဆုံးျဖတ္ရာတြင္ နယ္ေျမေဒသရွိ ေက်း႐ြာမ်ား ပါဝင္မႈမရွိျခင္း၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ အၾကမ္ဖက္ျခင္းတည္း ဟူေသာ ထိုလုပ္ငန္း၏ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေလ့ အထမ်ားယိုယြင္းပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။ ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ စစ္တပ္မ်ားအလုံး အရင္းခ်ထားျခင္းႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ ေ႐ႊတူးေဖာ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နယ္ခံေက်း႐ြာမ်ား အႀကီးအက်ယ္ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကရၿပီး၊ မိမိတို႔၏ ႐ိုးရာေ႐ႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရေတာ့ေခ်။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ သြားလာေရးကို တင္း တင္းၾကပ္ၾကပ္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေစခိုင္းျခင္း၊ ရိကၡာႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားကို အႏိုင္က်င့္ေတာင္းယူျခင္းတို႔ျပဳသည့္အျပင္၊ စစ္တပ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့ သည္။ နယ္ခံေက်း႐ြာသူ၊ ေက်း႐ြာမ်ား အႀကီးအက်ယ္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနျပီး၊ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိတို႕ ဘ၀ေရွ႕ဆက္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အခက္အခဲေတြ႕ေနၾကပါသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)

ရယ္ဆလူးရွင္းျမင့္ အစီရင္ခံစာ (1.0M)

ရယ္ဆလူးရွင္းနိမ့္ အစီရင္ခံစာ (489k)