ကရင္ျပည္နယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအသိအျမင္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား - ရပ္႐ြာက ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာျခင္း
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
AA-KESAN-smallဌာေနတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊ ၎တို႔၏ သဘာ၀သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မိ႐ိုးဖလာ အသိအျမင္ႏွင့္ စနစ္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ ေကာင္းစြာအက်ိဳးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေနရာေဒသတစ္ခုကို ဤေနရာ၊ ဤေဒသမွာ သားစဥ္ေျမးဆက္ေနထိုင္လာခဲ့သူမ်ားထက္ ပို၍ အေရးစိုက္သူ၊ အကၽြမ္းတဝင္ရွိသူ၊ မိမိတို႔၏ ဘ၀အတြက္ေရာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအတြက္ပါ ဤေနရာေဒသ ရွင္သန္ေရးအေပၚမွာ အားထားေနရသူဟူ၍ အျခားမည္သူ ရွိႏိုင္ပါဦးမည္နည္း။ အထူး သျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔အဖို႔ ေန႔စဥ္ဘ၀၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ နယ္ေျမေဒသ၏ သယံဇာတမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အသုံးခ်မႈအေပၚမွာ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ အမွီသဟဲျပဳေနရပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ တာရွည္ခံေသာ သဘာ၀သယံဇာ တအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ဓေလ့ထုံးစံ မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္အဂၤါကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဌာေန တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔၏ မိမိေျမ ႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားက တိုး၍ တိုး၍ အသိအမွတ္ျပဳ လာေန လ်က္ရွိသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ပါးသက္သာေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္ေျမ အလိုက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးျပဳခ်က္မ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္၏ စီမံခ်က္လုပ္ငန္း အေတာ္မ်ားမ်ားက သ႐ုပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)

ရယ္ဆလူးရွင္းျမင့္ အစီရင္ခံစာ (863)

ရယ္ဆလူးရွင္းနိမ့္ အစီရင္ခံစာ (562k)