ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စားနပ္ရိကၡာလုံၿခဳံမႈအေပၚၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Wednesday, 17 November 2010 00:00

AA-KESAN2-small

သဘာ၀သယံဇာတမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဇီ၀မ်ိဳးမ်ား စုံလင္ေထြျပားမႈကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ နယ္ေျမေဒသတြင္း စားနပ္ရိကၡာလုံၿခံဳမႈကို ထိန္းသိမ္းထားေရးတို႔အတြက္ ႐ိုးရာနည္းနာမ်ားကို ႏွစ္ရာစုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီ၍ ေအာင္ျမင္စြာအသုံးျပဳ လာခဲ့ၾကသည့္ ဌာေနကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေရရွည္ျဖစ္ပြားေနလ်က္ရွိေသာ စစ္ပြဲသည္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ကို မိမိတို႔၏ တိုင္းရင္းအေလ့အထမ်ားႏွင့္အညီ ေရရွည္အသုံးမျပဳႏိုင္ေအာင္အဟန္႔အတားျပဳေနလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ဖာသာ မိမိတို့၏ စားဝတ္ေနေရးလိုအပ္ခ်က္မွန္သမၽွကို အစဥ္အလာအရ လုံေလာက္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းလာခဲ့ၾကေသာ ကရင္တို႔သည္ ယခုအခါ၌ မိမိတို ႔ကိုယ္မိမိတို့ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေကၽြးေမြးျခင္း၊ အသက္ဆက္ေပးျခင္းမျပဳႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ကရင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးကြန္ယက္ ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)

ရယ္ဆလူးရွင္းျမင့္ အစီရင္ခံစာ (1.37M)

ရယ္ဆလူးရွင္းနိမ့္ အစီရင္ခံစာ (463k)