မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိင္းျပည္ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္တန္းမ်ားကုိ ေဖာက္ခဲြပစ္ျခင္း အစုိးရ၏ မေအာင္ျမင္ေသာ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လားဟူျပည္သူတုိ ့အေပၚ ၄င္းတုိ ့၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား (LNDO)
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
AA-LNDO-1-small၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း ႏွင့္ ေလာႏိုင္ငံအစိုးရတို႔သည္ေရေၾကာင္းသြား လာေရးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္းရွိသႏၲာေက်ာက္တန္း၊ ေက်ာက္ေမွာ္ မ်ားေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးရန္သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕မွ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း၏ ေဒသတြင္းရွိတံငါလုပ္ငန္းျဖင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသူ လားဟူ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္စစ္အစိုးရ၏မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ျဖန္႔ခ်ီေရးတြင္ပါဝင္ေနမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ လားဟူေက်း႐ြာ မ်ားအား အတင္းအဓမၼေျပာင္းေ႐ြ႕ျခင္းတို႔ကိုမွတ္တမ္းတင္ထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)

ရယ္ဆလူးရွင္းျမင့္ အစီရင္ခံစာ (1.01M)

ရယ္ဆလူးရွင္းနိမ့္ အစီရင္ခံစာ (526k)