ေျမလွန္ပစ္ျခင္း ဒီေရေတာမ်ားဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံကမ္း႐ိုးတမ္းလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
Mangroveေျမလွန္ပစ္ျခင္း၊ ဒီေရေတာမ်ားဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံကမ္း႐ိုးတမ္းလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈ မ်ား အစီရင္ခံစာတြင္ အႀကီးစားပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အုတ္ဖုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဒီေရေတာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံဇီ၀ျဖစ္တည္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ မိ႐ိုးဖလာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ရခိုင္ျပည္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနရျခင္းကို သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းကြန္ယက္ (NEED-Burma) က တင္ျပထားသည္။ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားက ၎တို႔ရပ္တည္ေရးအတြက္ ဒီေရေတာအရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ မွီခိုေနရေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ အေျခအေနကို ပို၍ဆိုးဝါးေစသည္။ ရခိုင္လူမႈအသိုက္အဝန္းအၾကား ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအခု ၂၀ အေပၚ အေျခခံထားေသာ ၎ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာခ်က္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဒီေရေတာမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ပို၍ အားထုတ္သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳထားသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)

ရယ္ဆလူးရွင္းျမင့္ အစီရင္ခံစာ (680k)

ရယ္ဆလူးရွင္းနိမ့္ အစီရင္ခံစာ (350k)