ျမန္မာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အလုပ္အဖြဲ႔မွ စြမ္းအင္၊ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖၚေရးႏွင့္ ေျမယာက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။
News - Burma News
Saturday, 28 April 2012 12:14

ေန႔စြဲ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၂)ရက္။

လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕စုစည္းထားေသာ ျမန္မာ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အလုပ္အဖြဲ႔မွ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ စိုးရိမ္ရသည့္က႑မ်ားျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္၊ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖၚေရးႏွင့္ ေျမယာက႑တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အား တာ၀န္ခံ၊တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေဘာင္အျဖစ္ လိုက္နာၾကရန္အတြက္  ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ သည္။ ဤေၾကျငာခ်က္သည္ အေနာက္အုပ္စု ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူထားမႈကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္း (သို႕) ရုတ္သိမ္းျခင္းႁပဳေတာ့မည့္အေရးႄကီးသည့္အခ်ိန္ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား နွင့္ နိုင္ငံမ်ားမွ စြန္႕စားမႈၾကီးမားသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဤစံသတ္မွတ္ခ်က္ကို စြဲၿမဲစြာလိုက္နာပါက သမိုင္းတြင္သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္ျဖစ္ပြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည့္က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းသည္ လူထုဘ၀အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းရျခင္း ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ ေပၚထြန္းလာမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အရ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈကို ထိခိုက္ေစမည္ မဟုတ္ပါ။ ၁၉၈၀ ေႏွာင္းပိုင္းခုႏွစ္မ်ားမွစတင္တိုးပြားခဲ့ေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အထူးသျဖင့္သဘာ၀သယံဇာတကို အငမ္းမရ မက္ေမာေသာ အိမ္နီးခ်င္းအာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ အထူးစီးပြားေရးဇုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းအပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက႑မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တိုးပြားလာေစျခင္း၊ ေဒသခံလူထုအေပၚလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ေဒသခံတို႔၏ အစဥ္အလာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လာျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈမ်ားကို ယခုတိုင္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ဤစံသတ္မွတ္မႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သဘာ၀သယံဇာတပစၥည္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုံေၾကာင့္ နစ္နာဆုံးရႈံးခဲ့ရသည့္ ေဒသခံလူထုဘ၀အက်ိဳးျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားမွထြက္ေပၚမည့္အက်ိဳးအျမတ္ကို ညီမွ်စြာရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ကို အာမခံမႈရရွိရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အက်ိဳးခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအားတာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္၊ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိသည့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တည္ေထာင္ရန္၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိေစရန္၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးကို အာမခံမႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀သယံဇာတရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစျခင္း၊ ေျမယာသိမ္းပိုက္ခံရျခင္း၊ တရားမ၀င္အခြန္ေကာက္ ျခင္း၊ အသက္အုိးအိမ္မ်ားဆုံးရႈံးျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကို ႏွစ္ရွည္လမ်ားခံစားခဲ့ရသည့္ ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာ ထားကို ေလးစားလိုက္နာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အလုပ္အဖြဲ႔မွ စြမ္းအင္၊ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖၚေရးႏွင့္ ေျမယာ က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေပါလ္စိန္ထြားမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္အား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထပ္မံ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ ရြယ္ထုတ္ျပန္သည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ားသည္ BEWG ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

 

() ေဘးဒုကၡမေရာက္ေစေရး

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ေျမယာအေျခခံအျငင္းပြားမႈကို တိုး၍ဆိုးရြားမႈမရွိေစရ။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရး၏အေျခအေနသည္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္သို႕ တက္လွမ္းေနၿပီး ထိလြယ္ခိုက္လြယ္ေသာအေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားသည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ စြက္ဖက္ရာေရာက္ႏိုင္ၿပီး၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ေနသည့္ေနရာမ်ား၌ ပဋိပကၡမ်ားကိုပိုမိုတိုးပြားေစျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းႏွင့္အသက္ဆုံးရႈံးရျခင္းမ်ားကိုျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

 

စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚသည့္ေနရာမ်ားတြင္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ၿပီး အလ်င္အျမန္ အေကာင္ အထည္ေဖၚလုပ္ကိုင္၍မရႏိုင္ပါ။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈမ်ားကိုလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ လက္နက္ ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးသက္သက္မ်ွမဟုတ္ပဲ တိုင္းရင္းသားေရးရာပဋိပကၡမ်ားအား ရႈေထာင့္ ေပါင္းစုံ မွေျဖရွင္းရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူအေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚေပါက္လာသည့္အခ်ိန္၌ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကာလတြင္ အထူးစီမံကိန္းမ်ား၏ ဆက္စပ္မႈ၊ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ေဖၚကိုင္ ဖက္တို႔၏ ပဋိပကၡဆိုင္ရာတြင္ဆက္စပ္မႈကိုဂဃနဏ နားလည္ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ စီမံကိန္းလုံၿခဳံ စိတ္ခ်ရမႈသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသဆိုင္ရာစစ္တပ္ ႀကီးစုိးေရးအတြက္မျဖစ္ေစရ။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း တရပ္အျဖစ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆုံးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျပသနာ အသစ္ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ လံုၿခဳံေရးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားနိုင္ရန္၊ စြန္႔စားမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာကို လိုက္နာရမည္။

 

ျပည့္စုံေသာ တရားဥပေဒ နွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကို က်င့္သုံးသည့္ အခ်ိန္က်မွသာ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳ စီမံ ကိန္းသစ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရန္ အႀကံႁပဳပါသည္။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားဟု ဆိုရာတြင္ နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မွီေသာ လူမွဳေရး နွင့္ သ ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လုံျခဳံေရးကို အာမခံေပးနိုင္ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ရွိေသာပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳ၊ သေဘာတူညီမွဳ၊ အၾကံ ဥာဏ္ရယူမွဳကို ဥပေဒအရ လက္ေတြ ့က်င့္သုံးနိုင္ေသာ အခ်ိန္နွင့္ ပ႗ိပကၡကင္းေသာ ေဒသမ်ားတြင္သာ  ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ ရန္ BEWG မွ အႀကံႁပဳပါသည္။

 

() အေကာင္းဆုံးႁပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား (သို႔) နည္းလမ္းမဲ့ႁပဳလုပ္ျခင္း၊

ရင္းနွီးျမဳပ္နွံသူမ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ နွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ တရားဥပေဒစံခ်ိန္စံညြန္းကို ေလးစား လိုက္နာၿပီး၊ နိုင္ငံတကာမွ လက္ခံက်င့္သုံးေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမွဳေရးနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ဳိး သက္ေရာက္မွဳမ်ား ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္းကို ကမၻာလုံးဆိုင္ရာမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕လကၡံထားသည့္ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားနွင့္အညီ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူ ့အခြင့္အေရးမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာနွင့္ လူ ့အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳ ခန္႔မွန္း တြက္ ခ်က္ျခင္း ဥပေဒမ်ား သို ့မဟုတ္ ယင္းတို႕အားလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိပါ။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမွီဥပေဒ မ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ျပဌာန္းမႈမေပၚေပါက္သည့္ကာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္ စံညႊန္း ႏွင့္မိမိတို႕ေနရင္းႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာလ်က္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်မွတ္ ရာတြင္ သက္ဆိုင္သူအားလုံးပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္အတိုင္ပင္ခံမႈႁပဳေရးကုိ အာမခံရမည္။ လြတ္လပ္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ႄကုိတင္ၫႇိႏႈိင္း သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းကုိလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံျပဳျခင္းကို ေဒသဆိုင္ရာလူအဖြဲ႔အစည္း၏ အခြင့္ အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ထည့္သြင္းလုပ္ကုိင္ရမည္။

 

() ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျပဳမူလ်က္ မူဝါဒမ်ားကိုကိုင္စြဲထားရန္၊

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိုလုံး၀လက္မခံသည့္မူထားရွိရန္လိုအပ္ၿပီး အခြန္ဘ႑ာေငြ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္းကိုလိုက္နာရမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းပါးရျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔အား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ စစ္တပ္အား ေငြေၾကးကူညီပံ့ပိုးေပးေနသည္ကို ေကာင္းမြန္စြာျပဳစုထား သည့္မွတ္တမ္းမ်ားအရသိရွိရသည္။ အခြန္ဘ႑ာေငြ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း ကင္းမဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ပိုမိုဆိုးရြားေစသည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ပုံမွန္ပ့ံပိုးေပးျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္စီးဆင္းရာ ေနရာမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အလုံးစံုကိုတင္ျပေပးျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာအေနအထားတြင္ အစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္ျပန္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသည့္ ျပည္သူထံသို႔ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား လြယ္ကူစြာေရာက္ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တြင္းထြက္သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ကုန္ဆုံးသြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၊အစိုးရႏွင့္ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ မႈရွိေစရန္ ဘ႑ာအခြန္မ်ားကိုပြင့္လင္းျမင္သာစြာစီမံခန္႔ခြဲရမည္။

ျပင္ပ၀င္ေငြခြန္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ပြင့္လင္းမွဳ ရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အားလုံးအေပၚ စီမံခန္ ့ခဲြျခင္း နွင့္ ျပည္တြင္းရွိ အားေကာင္းေသာ လဘ္စားမွဳ ဆန္ ့က်င္ေသာ(ျခစားမွဳဆန္ ့က်င္ေရး) ေပၚလစီမ်ားကို လက္ေ၀ခံ ကန္ထရိုက္တာမ်ား အားလုံးအေပၚတြင္ လက္ေတြ ့ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ ဆိုပါက ရရွိလာမည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို အဆင့္တိုင္းတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္ ့ခဲြမွဳကို ရင္းနွီးျမဳပ္နွံသူမ်ားအေနျဖင့္ တက္ၾကြစြာေထာက္ခံနိုင္သည္။

 

() အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ အရပ္သားျပည္သူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ရမည္  ၊ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ မျဖစ္ေစရ၊

အရပ္သားျပည္သူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အင္အားျဖင့္ၿခိမ္းေခ်ာက္အႏိုင္က်င့္ခံရမႈ သို႕မဟုတ္ မတရားျပဳက်င့္ခံရမႈကင္းေဝးလ်က္ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အရပ္သားျပည္သူအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္မႈမ်ားကို ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အာ မခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူထု၏ အရည္အေသြးျမင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုံမ်ားအပါအဝင္ ဓါတ္သတၱဳ တူးေဖၚေရး၊ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ခြင့္ျပဳရမည္။ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ားပါ၀င္သည့္ အရပ္သားျပည္သူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္၊ ထိန္းညွိေရးစနစ္အတြက္ အေရးပါသည့္အစိပ္အပိုင္းျဖစ္ သည္။ အရပ္သားျပည္သူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ လူထု၏အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ အင္အားျဖင့္ၿခိမ္းေခ်ာက္အႏိုင္က်င့္ဖိႏွိပ္မႈမွေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ အရပ္သားျပည္သူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္စီမံကိန္းလုပ္ငန္း၏အဆင့္တိုင္းတြင္တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕လ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္အဓိပၸါယ္ျပည့္၀သည့္ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ပံ့ပိုးသင့္သည္။

 

() ျပည္သူမ်ားကုိြမ္းရည္ျမွင့္ေပးျခင္း၊

တည္ရွိၿပီးႏွင့္ႁပဳလုပ္ရန္လ်ာထားသည့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ ေျဖရွင္းေပးရမည္။

စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္သည့္ နယ္ေျမဧရိယာအတြင္းရွိ လူထု၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝႏွင့္သမာသမတ္က်စြာေျဖရွင္းေပးရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသခံလူထု အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရျခင္း၊ ေျမယာမ်ား သိမ္းပိုက္ခံရျခင္း၊ တရားမ၀င္အခြန္ေကာက္ခံရျခင္း၊ အသက္ဆုံးရႈံးရျခင္း၊ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အခ်ိ္န္ကာလၾကာ ရွည္စြာ ေပးဆက္ခံစားေနခ့ဲရၿပီး၊ယင္းသို႕ေသာ နစ္နာဆုံးရႈံးရမႈအတြက္ေသာ္၄င္း၊ ႏိွပ္စက္ၫႇင္းခံရမႈအတြက္ေသာ္၄င္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အနည္းအက်ဥ္းမၽႇသာရရွိသည္။၊ အမ်ားအားျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမွီ တရားဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းေပးၿပီး၊ စီမံကိန္းတိုင္းတြင္ လူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ထိေရာက္လုံျခဳံမႈရွိသည့္ အတြင္း စည္းစနစ္ကို တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ (သို႔) အနာဂါတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေစာ္ကားမႈမ်ားအတြက္ အလြယ္ တကူကုစားမႈမ်ားရရွိေရးကို ပံ့ပိုးရမည္။

 

BEWG သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ UN PRI2010 ကုလသမဂၢကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ- ပဋိပကၡႏွင့္    အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈကို ရည္ညႊန္းျခင္း၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ OECD ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအားနည္းသည့္ေနရာရွိ ႏုိင္ငံေဘာင္ေက်ာ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အႏၱရာယ္ေျဖရွင္းသည့္နည္း၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ေနရာမ်ား စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ စြန္႔စားမႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလမ္းညႊန္၊၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢမွ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူ ့အခြင့္ေရး အတြက္ျပဌာန္းထားေသာ "ကာကြယ္၊ ေလးစား၊ အေလ်ာ္ေပး" ဆိုသည့္စည္းကမ္းေဘာင္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳႏွင့္ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖၚေရးစက္မႈလုပ္ငန္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ စီမံခ်က္ (EITI) ႏွင့္ အျခားေသာ အေကာင္းဆုံးမူမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ားသည္ အီ​ေကြတာမူဝါဒမ်ားအားကနဦးလမ္းၫၭန္အျဖစ္အႀကံဥာဏ္ရယူရမည္။

 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ျမန္မာနိုင္ငံဖြံ ့ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အျခားေသာနည္းလမ္း စီမီနာမွအစပ်ဳိးခဲ့ၿပီးေနာက္ တစိုက္မတ္မတ္အတိုင္ပင္ခံမႈေပၚတြင္အေျခႁပဳသည္။။ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးရွိ ေဒသခံတို႔၏ အသံ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားမွရရွိသည့္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား ကို ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသို႔ ယူေဆာင္ၾကသည္။ BEWG သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ျဖန္႔ခ်ီခဲ့သည့္ ျမန္မာ့သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္၊ ျပည္သူ၊ ျပသနာႏွင့္ မူ၀ါဒအစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးခဲ့သည္။

 

အတိတ္ကာလမွ BEWG အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ တစတစေျပာင္းလဲလာၿပီး လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲလာသည့္အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းအေျဖရွာမႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အဓိကလိုအပ္မႈျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အတိုင္းအတာက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္လာေသာ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ထိေရာက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ မူဝါဒမ်ားမွာေျပာင္းလဲမႈမရွိပါ။

 

ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသိရွိလိုပါက BEWG ၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ Burma’s Environment: People, Problems, Policies တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ BWEG ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.bewg.org တြင္ သြားေရာက္ ေလ့လာနိုင္ သည္။

 

BEWG အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ

  1. BEWG consists of Arakan Oil Watch (AOW), BRIDGE (Bridging Rural Integrated Development and Grassroots Empowerment), EarthRights International (ERI), the Kachin Development Networking Group (KDNG), the Karen Environmental and Social Action Network (KESAN), the Lahu National Development Organization (LNDO), the Network for Environmental and Economic Development (NEED), the Pa-Oh Youth Organization (PYO), the Shan Sapawa Environmental Organization (Sapawa) and the Shwe Gas Movement (SGM).

၂၀၀၅ ႏွစ္မွာစတင္၍ ျမန္မာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အလုပ္အဖြဲ႔၏ လုပ္ရွားမႈမ်ားကို ၊ ျမန္မာျပည္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုး တက္ ေရးအ တြက္ အျခားနည္းလမ္း (Another Development for Burma- ADfB) အစီအစဥ္ မွပံ့ပိုးလာခဲ့သည္၊

 

ဆက္သြယ္ရန္-

ေပါလ္စိန္ထြား                  + ၆၆ (၀)၈၁၇၂၄ ၇၀၉၃

၀င္းေအာင္-                     + ၆၆ (၀)၈၅၇၁၃၃၃၄၄

Trackback(0)
Comments (0)add
Write comment
smaller | bigger

busy