ျမန္မာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အလုပ္အဖြဲ႔မွ စြမ္းအင္၊ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖၚေရးႏွင့္ ေျမယာက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။
News - Burma News
Saturday, 28 April 2012 12:14

ေန႔စြဲ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၂)ရက္။

လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕စုစည္းထားေသာ ျမန္မာ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အလုပ္အဖြဲ႔မွ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ စိုးရိမ္ရသည့္က႑မ်ားျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္၊ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖၚေရးႏွင့္ ေျမယာက႑တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အား တာ၀န္ခံ၊တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေဘာင္အျဖစ္ လိုက္နာၾကရန္အတြက္  ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ သည္။ ဤေၾကျငာခ်က္သည္ အေနာက္အုပ္စု ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူထားမႈကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္း (သို႕) ရုတ္သိမ္းျခင္းႁပဳေတာ့မည့္အေရးႄကီးသည့္အခ်ိန္ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား နွင့္ နိုင္ငံမ်ားမွ စြန္႕စားမႈၾကီးမားသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဤစံသတ္မွတ္ခ်က္ကို စြဲၿမဲစြာလိုက္နာပါက သမိုင္းတြင္သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္ျဖစ္ပြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည့္က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းသည္ လူထုဘ၀အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းရျခင္း ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ ေပၚထြန္းလာမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အရ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈကို ထိခိုက္ေစမည္ မဟုတ္ပါ။ ၁၉၈၀ ေႏွာင္းပိုင္းခုႏွစ္မ်ားမွစတင္တိုးပြားခဲ့ေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အထူးသျဖင့္သဘာ၀သယံဇာတကို အငမ္းမရ မက္ေမာေသာ အိမ္နီးခ်င္းအာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ အထူးစီးပြားေရးဇုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းအပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက႑မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တိုးပြားလာေစျခင္း၊ ေဒသခံလူထုအေပၚလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ေဒသခံတို႔၏ အစဥ္အလာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လာျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈမ်ားကို ယခုတိုင္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

Read more...
 
End Burma’s Resource Curse Says Watchdog Group
News - Burma News
Thursday, 22 March 2012 16:28

AOW 2012 Burmas Resource CurseAs investors start flooding in to Burma, a lack of revenue transparency and accountability is set to exacerbate the country’s resource curse, warns a watchdog group today.

According to a report by the Arakan Oil Watch, billions of dollars in revenues from the sale of natural gas have gone unrecorded in Burma’s public accounts and been siphoned off by corrupt military rulers, leaving Burma with some of the worst social indicators in the world and embroiled in conflicts over natural resources.

Natural gas exports are the biggest foreign income earner for Burma, amounting to over US$2 billion in sales per year since 2006. Revenues are set to increase by 60% as new gas exports to China and Thailand begin as early as next year. An additional 41 oil and gas blocks are currently under exploration by various foreign companies.

Despite recent moves by the new government to improve the budgetary process, detailed income and disbursement of oil and gas revenues remain undisclosed. The role of military enterprises in controlling gas revenues is also opaque.

“With new gas projects in the pipeline and more investors pouring in, Burma’s people urgently need to know where the gas money is and how it is spent” said Jockai Khaing of the Arakan Oil Watch. “A new influx of revenues without transparency will simply entrench military dominance of the economy.”

The report calls for the establishment of laws and institutions which will manage oil and gas revenues transparently before further extraction of natural resources by foreign investors. Laws that require impact assessments and the free, prior and informed consent of affected communities are also needed to ensure the protection of rights and the environment.

Press Releases, Briefer and full report, which includes case studies of revenue transparency systems from other oil and gas rich countries, can be downloaded here:

Arakan Oil Watch Burma's Resource Curse - Press Release - English, Chinese, Thai, Burmese

Arakan Oil Watch Burma's Resource Curse - Briefer - English

Arakan Oil Watch Burma's Resource Curse - Report - English, Burmese

Alternative Download Site for all files

The Arakan Oil Watch is a community-based organization monitoring oil and gas projects in Burma.

Contact:  Jockai Khaing +66 82 184 1335 +66 88 157 1328

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 2 of 7