ကခ်င္ျပည္နယ္ ကခ်င္႐ိုးရာတိုင္းရင္းေဆးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြဖန္တည္းျခင္းအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တည္းျခင္း
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
AA-PKDS-smallကခ်င္႐ိုးရာတိုင္းရင္းေဆးဝါးအဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာမႈသည္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ အသိပညာမ်ားကို သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္အသုံးျပဳေနျခင္း၏ အလြန္ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေသာ သာဓကတစ္ခုျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ လူထုထံသို႔တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ လူထုပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပါဝင္မႈက လုပ္ငန္းအရွည္ တည္တန္႔မႈကို ျဖစ္ေစသည္ကိုေသာ္၄င္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ တည္ေဆာက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေဒသခံဇီ၀ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေပးထားသည္။ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၏ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားကို သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဝင္ေငြဖန္တည္းျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး တို႔ျဖစ္သည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)

ရယ္ဆလူးရွင္းျမင့္ အစီရင္ခံစာ (728k)

ရယ္ဆလူးရွင္းနိမ့္ အစီရင္ခံစာ (480k)