ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Cover-small-burmese
ဤ၀ဘ္ဆိုဒ္ကုိေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ျဖင့္ဖတ္ရႈပါကအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ရယူရန္


ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား ဗီြဒီယို | Print |  E-mail
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Friday, 04 November 2011 15:14

Cover-small-burmese

1. Introduction

2. ေျမလွန္ပစ္ျခင္း ဒီေရေတာမ်ားဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံကမ္း႐ိုးတမ္းလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား

3. တ႐ုတ္ေရနံရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္း၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံေနရေသာ မိ႐ိုးဖလာေရနံတြင္းတူးသူမ်ား အာရ္ရကန္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေလ့ေလာေရးအဖြဲ႕

4. ကခ်င္ျပည္နယ္ ကခ်င္႐ိုးရာတိုင္းရင္းေဆးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြဖန္တည္းျခင္းအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တည္းျခင္း

5. ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း က်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမရွိ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခန္းက႑

6. ကရင္ျပည္နယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအသိအျမင္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား - ရပ္႐ြာက ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာျခင္း

7. ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စားနပ္ရိကၡာလုံၿခဳံမႈအေပၚၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား

8. ပဲခူးတိုင္း၊ ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း

9. ရွမ္းျပည္နယ္ ေရျမႇဳပ္ပစ္ျခင္း တာဆန္းဆည္ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသတြင္းရွိ ရွမ္းေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ၎၏႐ိုက္ခတ္ခ်က္မ်ား

10. ကရင္ျပည္နယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအသိအျမင္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား - ရပ္႐ြာက ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာျခင္း and credits

 
ေျမလွန္ပစ္ျခင္း ဒီေရေတာမ်ားဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံကမ္း႐ိုးတမ္းလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
Mangroveေျမလွန္ပစ္ျခင္း၊ ဒီေရေတာမ်ားဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံကမ္း႐ိုးတမ္းလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈ မ်ား အစီရင္ခံစာတြင္ အႀကီးစားပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အုတ္ဖုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဒီေရေတာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံဇီ၀ျဖစ္တည္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ မိ႐ိုးဖလာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ရခိုင္ျပည္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနရျခင္းကို သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းကြန္ယက္ (NEED-Burma) က တင္ျပထားသည္။ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားက ၎တို႔ရပ္တည္ေရးအတြက္ ဒီေရေတာအရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ မွီခိုေနရေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ အေျခအေနကို ပို၍ဆိုးဝါးေစသည္။ ရခိုင္လူမႈအသိုက္အဝန္းအၾကား ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအခု ၂၀ အေပၚ အေျခခံထားေသာ ၎ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာခ်က္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဒီေရေတာမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ပို၍ အားထုတ္သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳထားသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)
Read more...
 
ပဲခူးတိုင္း၊ ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
AA-ERI-8-smallအႀကီးစားသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကိစၥဆုံးျဖတ္ရာတြင္ နယ္ေျမေဒသရွိ ေက်း႐ြာမ်ား ပါဝင္မႈမရွိျခင္း၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ အၾကမ္ဖက္ျခင္းတည္း ဟူေသာ ထိုလုပ္ငန္း၏ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေလ့ အထမ်ားယိုယြင္းပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။ ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ စစ္တပ္မ်ားအလုံး အရင္းခ်ထားျခင္းႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ ေ႐ႊတူးေဖာ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နယ္ခံေက်း႐ြာမ်ား အႀကီးအက်ယ္ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကရၿပီး၊ မိမိတို႔၏ ႐ိုးရာေ႐ႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရေတာ့ေခ်။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ သြားလာေရးကို တင္း တင္းၾကပ္ၾကပ္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေစခိုင္းျခင္း၊ ရိကၡာႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားကို အႏိုင္က်င့္ေတာင္းယူျခင္းတို႔ျပဳသည့္အျပင္၊ စစ္တပ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့ သည္။ နယ္ခံေက်း႐ြာသူ၊ ေက်း႐ြာမ်ား အႀကီးအက်ယ္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနျပီး၊ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိတို႕ ဘ၀ေရွ႕ဆက္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အခက္အခဲေတြ႕ေနၾကပါသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)
Read more...
 
တ႐ုတ္ေရနံရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္း၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံေနရေသာ မိ႐ိုးဖလာေရနံတြင္းတူးသူမ်ား အာရ္ရကန္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေလ့ေလာေရးအဖြဲ႕
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Tuesday, 16 November 2010 00:00
AA-AOW-4အာရ္ရကန္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေလ့ေလာေရးအဖြဲ႕(AOW)၏အစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေရနံေတာင္ေဒသတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပိုင္ေရနံလုပ္ငန္းႀ ကီး ၏ ေရနံတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္းေနရခိုင္ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ိဳးဆက္သက္ေရာက္ေနမႈမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္တင္ျပထားသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)
Read more...
 
မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိင္းျပည္ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္တန္းမ်ားကုိ ေဖာက္ခဲြပစ္ျခင္း အစုိးရ၏ မေအာင္ျမင္ေသာ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လားဟူျပည္သူတုိ ့အေပၚ ၄င္းတုိ ့၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား (LNDO)
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
AA-LNDO-1-small၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း ႏွင့္ ေလာႏိုင္ငံအစိုးရတို႔သည္ေရေၾကာင္းသြား လာေရးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္းရွိသႏၲာေက်ာက္တန္း၊ ေက်ာက္ေမွာ္ မ်ားေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးရန္သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕မွ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း၏ ေဒသတြင္းရွိတံငါလုပ္ငန္းျဖင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသူ လားဟူ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္စစ္အစိုးရ၏မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ျဖန္႔ခ်ီေရးတြင္ပါဝင္ေနမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ လားဟူေက်း႐ြာ မ်ားအား အတင္းအဓမၼေျပာင္းေ႐ြ႕ျခင္းတို႔ကိုမွတ္တမ္းတင္ထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)
Read more...
 
ရွမ္းျပည္နယ္ ေရျမႇဳပ္ပစ္ျခင္း တာဆန္းဆည္ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသတြင္းရွိ ရွမ္းေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ၎၏႐ိုက္ခတ္ခ်က္မ်ား
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
AA-Sapawa-smallရွမ္းသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ႕မွ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဒသခံရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ၏သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ေရရင္းျမစ္အေပၚ စီမံခန္႕ခြဲမႈကိုေဖာ္ျပထားျပီး၊ ယင္းေဒသခံ လုပ္ငန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏အႀကီးစားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ပ်က္စီးေစ ေၾကာင္းကိုမွတ္တမ္းျပဳထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။တာဆန္းဆည္တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ယင္းေဒသတြင္းရွိသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္ႏိုင္ ေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)
Read more...
 
ကခ်င္ျပည္နယ္ ကခ်င္႐ိုးရာတိုင္းရင္းေဆးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြဖန္တည္းျခင္းအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တည္းျခင္း
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
AA-PKDS-smallကခ်င္႐ိုးရာတိုင္းရင္းေဆးဝါးအဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာမႈသည္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ အသိပညာမ်ားကို သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္အသုံးျပဳေနျခင္း၏ အလြန္ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေသာ သာဓကတစ္ခုျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ လူထုထံသို႔တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ လူထုပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပါဝင္မႈက လုပ္ငန္းအရွည္ တည္တန္႔မႈကို ျဖစ္ေစသည္ကိုေသာ္၄င္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ တည္ေဆာက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေဒသခံဇီ၀ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေပးထားသည္။ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၏ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားကို သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဝင္ေငြဖန္တည္းျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး တို႔ျဖစ္သည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)
Read more...
 
ကရင္ျပည္နယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအသိအျမင္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား - ရပ္႐ြာက ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာျခင္း
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
AA-KESAN-smallဌာေနတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊ ၎တို႔၏ သဘာ၀သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မိ႐ိုးဖလာ အသိအျမင္ႏွင့္ စနစ္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ ေကာင္းစြာအက်ိဳးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေနရာေဒသတစ္ခုကို ဤေနရာ၊ ဤေဒသမွာ သားစဥ္ေျမးဆက္ေနထိုင္လာခဲ့သူမ်ားထက္ ပို၍ အေရးစိုက္သူ၊ အကၽြမ္းတဝင္ရွိသူ၊ မိမိတို႔၏ ဘ၀အတြက္ေရာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအတြက္ပါ ဤေနရာေဒသ ရွင္သန္ေရးအေပၚမွာ အားထားေနရသူဟူ၍ အျခားမည္သူ ရွိႏိုင္ပါဦးမည္နည္း။ အထူး သျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔အဖို႔ ေန႔စဥ္ဘ၀၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ နယ္ေျမေဒသ၏ သယံဇာတမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အသုံးခ်မႈအေပၚမွာ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ အမွီသဟဲျပဳေနရပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ တာရွည္ခံေသာ သဘာ၀သယံဇာ တအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ဓေလ့ထုံးစံ မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္အဂၤါကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဌာေန တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔၏ မိမိေျမ ႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားက တိုး၍ တိုး၍ အသိအမွတ္ျပဳ လာေန လ်က္ရွိသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ပါးသက္သာေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္ေျမ အလိုက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးျပဳခ်က္မ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္၏ စီမံခ်က္လုပ္ငန္း အေတာ္မ်ားမ်ားက သ႐ုပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)
Read more...
 
ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စားနပ္ရိကၡာလုံၿခဳံမႈအေပၚၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Wednesday, 17 November 2010 00:00

AA-KESAN2-small

သဘာ၀သယံဇာတမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဇီ၀မ်ိဳးမ်ား စုံလင္ေထြျပားမႈကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ နယ္ေျမေဒသတြင္း စားနပ္ရိကၡာလုံၿခံဳမႈကို ထိန္းသိမ္းထားေရးတို႔အတြက္ ႐ိုးရာနည္းနာမ်ားကို ႏွစ္ရာစုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီ၍ ေအာင္ျမင္စြာအသုံးျပဳ လာခဲ့ၾကသည့္ ဌာေနကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေရရွည္ျဖစ္ပြားေနလ်က္ရွိေသာ စစ္ပြဲသည္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ကို မိမိတို႔၏ တိုင္းရင္းအေလ့အထမ်ားႏွင့္အညီ ေရရွည္အသုံးမျပဳႏိုင္ေအာင္အဟန္႔အတားျပဳေနလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ဖာသာ မိမိတို့၏ စားဝတ္ေနေရးလိုအပ္ခ်က္မွန္သမၽွကို အစဥ္အလာအရ လုံေလာက္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းလာခဲ့ၾကေသာ ကရင္တို႔သည္ ယခုအခါ၌ မိမိတို ႔ကိုယ္မိမိတို့ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေကၽြးေမြးျခင္း၊ အသက္ဆက္ေပးျခင္းမျပဳႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ကရင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးကြန္ယက္ ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)
Read more...
 
ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း က်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမရွိ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခန္းက႑
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
Bird on log in Denai riverဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈသည္သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ ထဲမွရရွိေသာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္မ်ားစြာတည္မွီေနပါသည္။ ထိုဌာေနတိုင္း ရင္းသား ျပည္သူတို႔၏ မိ႐ိုးဖလာအသိအျမင္မ်ား၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားသည္ ေဒသ၏ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေန ပါသည္။ ၎တို႔၏ အဖိုး ထိုက္တန္ေသာ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားသည္ ျပင္ပမွေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္ေသာ စစ္တပ္၊ အျမတ္ အစြန္း ရွာေသာကုမၸဏီမ်ား၊ သဘာ၀ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းတို႕၏ အဖ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပါးစပ္ေျပာထိန္းသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆုံးပါးပ်က္စီးမည့္ အလားအလာရွိေနပါသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)
Read more...