ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား ဗီြဒီယို | Print |  E-mail
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Friday, 04 November 2011 15:14

Cover-small-burmese

1. Introduction

2. ေျမလွန္ပစ္ျခင္း ဒီေရေတာမ်ားဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံကမ္း႐ိုးတမ္းလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား

3. တ႐ုတ္ေရနံရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္း၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံေနရေသာ မိ႐ိုးဖလာေရနံတြင္းတူးသူမ်ား အာရ္ရကန္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေလ့ေလာေရးအဖြဲ႕

4. ကခ်င္ျပည္နယ္ ကခ်င္႐ိုးရာတိုင္းရင္းေဆးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြဖန္တည္းျခင္းအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တည္းျခင္း

5. ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း က်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမရွိ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခန္းက႑

6. ကရင္ျပည္နယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအသိအျမင္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား - ရပ္႐ြာက ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာျခင္း

7. ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စားနပ္ရိကၡာလုံၿခဳံမႈအေပၚၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား

8. ပဲခူးတိုင္း၊ ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း

9. ရွမ္းျပည္နယ္ ေရျမႇဳပ္ပစ္ျခင္း တာဆန္းဆည္ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသတြင္းရွိ ရွမ္းေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ၎၏႐ိုက္ခတ္ခ်က္မ်ား

10. ကရင္ျပည္နယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအသိအျမင္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား - ရပ္႐ြာက ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာျခင္း and credits