ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း က်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမရွိ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခန္းက႑
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
Bird on log in Denai riverဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈသည္သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ ထဲမွရရွိေသာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္မ်ားစြာတည္မွီေနပါသည္။ ထိုဌာေနတိုင္း ရင္းသား ျပည္သူတို႔၏ မိ႐ိုးဖလာအသိအျမင္မ်ား၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားသည္ ေဒသ၏ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေန ပါသည္။ ၎တို႔၏ အဖိုး ထိုက္တန္ေသာ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားသည္ ျပင္ပမွေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္ေသာ စစ္တပ္၊ အျမတ္ အစြန္း ရွာေသာကုမၸဏီမ်ား၊ သဘာ၀ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းတို႕၏ အဖ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပါးစပ္ေျပာထိန္းသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆုံးပါးပ်က္စီးမည့္ အလားအလာရွိေနပါသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)

ရယ္ဆလူးရွင္းျမင့္ အစီရင္ခံစာ  (1.29M)

ရယ္ဆလူးရွင္းနိမ့္ အစီရင္ခံစာ (500k)