Reports and Publications
မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိင္းျပည္ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္တန္းမ်ားကုိ ေဖာက္ခဲြပစ္ျခင္း အစုိးရ၏ မေအာင္ျမင္ေသာ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လားဟူျပည္သူတုိ ့အေပၚ ၄င္းတုိ ့၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား (LNDO)
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
AA-LNDO-1-small၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း ႏွင့္ ေလာႏိုင္ငံအစိုးရတို႔သည္ေရေၾကာင္းသြား လာေရးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္းရွိသႏၲာေက်ာက္တန္း၊ ေက်ာက္ေမွာ္ မ်ားေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးရန္သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕မွ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း၏ ေဒသတြင္းရွိတံငါလုပ္ငန္းျဖင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသူ လားဟူ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္စစ္အစိုးရ၏မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ျဖန္႔ခ်ီေရးတြင္ပါဝင္ေနမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ လားဟူေက်း႐ြာ မ်ားအား အတင္းအဓမၼေျပာင္းေ႐ြ႕ျခင္းတို႔ကိုမွတ္တမ္းတင္ထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)
Read more...
 
ရွမ္းျပည္နယ္ ေရျမႇဳပ္ပစ္ျခင္း တာဆန္းဆည္ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသတြင္းရွိ ရွမ္းေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ၎၏႐ိုက္ခတ္ခ်က္မ်ား
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
AA-Sapawa-smallရွမ္းသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ႕မွ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဒသခံရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ၏သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ေရရင္းျမစ္အေပၚ စီမံခန္႕ခြဲမႈကိုေဖာ္ျပထားျပီး၊ ယင္းေဒသခံ လုပ္ငန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏အႀကီးစားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ပ်က္စီးေစ ေၾကာင္းကိုမွတ္တမ္းျပဳထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။တာဆန္းဆည္တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ယင္းေဒသတြင္းရွိသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္ႏိုင္ ေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)
Read more...
 
ကခ်င္ျပည္နယ္ ကခ်င္႐ိုးရာတိုင္းရင္းေဆးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြဖန္တည္းျခင္းအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တည္းျခင္း
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
AA-PKDS-smallကခ်င္႐ိုးရာတိုင္းရင္းေဆးဝါးအဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာမႈသည္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ အသိပညာမ်ားကို သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္အသုံးျပဳေနျခင္း၏ အလြန္ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေသာ သာဓကတစ္ခုျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ လူထုထံသို႔တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ လူထုပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပါဝင္မႈက လုပ္ငန္းအရွည္ တည္တန္႔မႈကို ျဖစ္ေစသည္ကိုေသာ္၄င္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ တည္ေဆာက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေဒသခံဇီ၀ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေပးထားသည္။ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၏ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားကို သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဝင္ေငြဖန္တည္းျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး တို႔ျဖစ္သည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)
Read more...
 
ကရင္ျပည္နယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအသိအျမင္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား - ရပ္႐ြာက ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာျခင္း
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
AA-KESAN-smallဌာေနတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊ ၎တို႔၏ သဘာ၀သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မိ႐ိုးဖလာ အသိအျမင္ႏွင့္ စနစ္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ ေကာင္းစြာအက်ိဳးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေနရာေဒသတစ္ခုကို ဤေနရာ၊ ဤေဒသမွာ သားစဥ္ေျမးဆက္ေနထိုင္လာခဲ့သူမ်ားထက္ ပို၍ အေရးစိုက္သူ၊ အကၽြမ္းတဝင္ရွိသူ၊ မိမိတို႔၏ ဘ၀အတြက္ေရာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအတြက္ပါ ဤေနရာေဒသ ရွင္သန္ေရးအေပၚမွာ အားထားေနရသူဟူ၍ အျခားမည္သူ ရွိႏိုင္ပါဦးမည္နည္း။ အထူး သျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔အဖို႔ ေန႔စဥ္ဘ၀၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ နယ္ေျမေဒသ၏ သယံဇာတမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အသုံးခ်မႈအေပၚမွာ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ အမွီသဟဲျပဳေနရပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ တာရွည္ခံေသာ သဘာ၀သယံဇာ တအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ဓေလ့ထုံးစံ မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္အဂၤါကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဌာေန တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔၏ မိမိေျမ ႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားက တိုး၍ တိုး၍ အသိအမွတ္ျပဳ လာေန လ်က္ရွိသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ပါးသက္သာေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္ေျမ အလိုက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးျပဳခ်က္မ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္၏ စီမံခ်က္လုပ္ငန္း အေတာ္မ်ားမ်ားက သ႐ုပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)
Read more...
 
Traditional Oil Drillers Threatened by China’s Oil Exploration Print E-mail
Reports and Publications - Accessible Alternatives
Tuesday, 01 September 2009 00:07
AA-AOW-4Arakan Oil Watch documents the ecological and social impacts that Chinese oil exploration have on the livelihoods of communities Ramree Island in Arakan State, and gives a sense of what can be expected as exploration of natural gas and infrastructure construction continue there. The case study is based on a report by Arakan Oil Watch, Blocking Freedom: A Case Study of China’s Oil and Gas Investment in Burma (October 2008). ျမန္မာဘာသာ
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 2 of 3