ရွမ္းျပည္နယ္ ေရျမႇဳပ္ပစ္ျခင္း တာဆန္းဆည္ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသတြင္းရွိ ရွမ္းေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ၎၏႐ိုက္ခတ္ခ်က္မ်ား
Reports and Publications - ရရွိႏိုင္ေသာအစားထိုးစရာမ်ား
Monday, 15 November 2010 00:00
AA-Sapawa-smallရွမ္းသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ႕မွ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဒသခံရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ၏သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ေရရင္းျမစ္အေပၚ စီမံခန္႕ခြဲမႈကိုေဖာ္ျပထားျပီး၊ ယင္းေဒသခံ လုပ္ငန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏အႀကီးစားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ပ်က္စီးေစ ေၾကာင္းကိုမွတ္တမ္းျပဳထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။တာဆန္းဆည္တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ယင္းေဒသတြင္းရွိသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္ႏိုင္ ေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။  (ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္)

ရယ္ဆလူးရွင့္ျမင့္ အစီရင္ခံစာ (980k)

ရယ္ဆလူးရွင္းနိမ့္ အစီရင္ခံစာ (528k)