Burmese Reportသ ဘ ာ ၀ အ ရ င း ္ အ ျ မ စ ႏ္ ငွ ့ ္ ဖ က ဒ္ ရ ယ စ္ န စ

Submitted by ehkhu on အင်္ဂါနေ့, 10/24/2017 - 05:47

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုုမ်ားေနထိုုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ သဘာဝအရင္း အျမစ္မ်ား၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုုမ်ဳိးကြဲမ်ား၏ ၾကြယ္ဝ စံုုလင္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုုေနသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ေရရွည္ တည္တံ့မႈမရွိေသာတူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈစနစ္မ်ားေၾကာင့္ ယင္းအရင္းအျမစ္မ်ား၏ က်ိန္ စာသင့္ျခင္းကို ခံစားေနရသည္သာမက လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡမ်ားပိုုမိုုအားေကာင္းလာေအာင္ အား ေပးေနသကဲ့သိုု႔ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏုိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားကိုု ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု တည္ေဆာက္ရာတြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အဝခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးသည္႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျချပဳ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Devolved Federal Management) စနစ္တစ္ခုကိုု တည္ေဆာက္ပံုုေဖာ္ျခင္းသည္ အဓိက က်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ားကိုု စာရြက္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုုင္ေစကာမူ ျမန္မာ ႏုိုင္ငံသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ဆဲ အေျခအေနတြင္သာ ရွိေနပါေသးသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ နယ္တြင္ ပစ္ခတ္တိုုက္ခုိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သိန္းဂဏန္းေက်ာ္ေသာ လူဦးေရ မွာ အိမ္ေျခယာမဲ့ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာ တိုုက္ခိုုက္ေနမႈမ်ားကိုု အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ အေျခခံက်ေသာ ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ရရွိေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ထိေရာက္ ေသာ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ မသိက်ဳိးကၽြံျပဳခံ ရေလသည္။ 

...............

Image
သ ဘ ာ ၀ အ ရ င း ္ အ ျ မ စ ႏ္ ငွ ့ ္ ဖ က ဒ္ ရ ယ စ္ န စ
download
For web - Report Burmese BEWG.compressed.pdf10.42 မီကာဘိုက်

Burmese Briefer သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္္

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 21:24

ဆယ္စႏု ွစႏ္ ွင့္ခ်ေီ သာစစ္ပဲြမ်ားႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ ေရတုိ အျမငျ္ ဖင့္တးူ ေဖာ္ထုတ္ယူၾကျခငး္ ေၾကာင့္ ျမနမ္ ာႏင္ုိ င္ ၏ံ ေရစးီ ရာလမး္ ေၾကာငး္ မ်ားႏွငေ့္ ျမမ်ားပ်က္စးီ ျခငး္ ၊ သစေ္ တာမ်ား ခုတ္လဲွခံရျခငး္ ၊ ေျမ လနွ တ္ းူ ထတု ခ္ ရံ ျခငး္ ၊ ေရလမႊ း္ မးုိ ျခငး္ ၊ သဘာဝပတ္ဝနး္ က်င္ညစ္ညမး္ ျခငး္ မ်ားကျုိဖစေ္ စသည။္ သဘာ၀အရငး္ အျမစ္ၾကြယ္၀ေသာ တုိငး္ ရငး္ သား ျပည္နယ္မ်ားမာွ သဘာ၀ပတ္၀နး္ က်င္ပ်က္စးီ မႈဒဏ္ကုိခံစားေနရ သ ည ။ ္ သ တူ ဘ႔ ု ိ ၀ ရ ပ တ္ ည ေ ္ ရ း ၊ ႏ င ု ိ င ္ ံ အေရးႏွင့္ အနာဂါတ္မ်ားကုပိ ါ ၿခိမး္ ေျခာကခ္ ေံ နရသည။္ ဆကလ္ ကျ္ဖစ္ ပာြ းေနေသာလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ မ်ားေၾကာင့္ ေထာငေ္ ပါငး္ မ်ားစာြ အးုိ မ့ဲ အိမ္မ့ဲ ျဖစ္ရသည္။ တုိငး္ ရငး္ သားမ်ားအေျခခေံ တာငး္ ဆုိခ်က္ ျဖစ္သည့္ကုိယ္ပုိငျ္ပဌါနး္ခြင့္မာွ ႏုိင္ငံ ေရးအရ ေဆးြ ေႏးြ မမႈ ရေိွ သာေၾကာင့္ လ စ လ္ ် ွ ဴ ရ ႕ ႈ ခ ေ ံ န ရ သ ည ။ ္ 

Image
သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္္
download
WebBurmese BEWG ( After Forth time comment).pdf2.74 မီကာဘိုက်

Action Group for Resource Accountability in Myanmar (AGRAM)

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 20:59

Action Group for Resource Accountability in Myanmar (AGRAM) အဖြဲ႕သည္ ယခင္ ေရႊဂက္စ္လုုပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မွ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ေရႊဂက္စ္ပိုုက္လိုုင္းစီမံကိန္းႏွင့္ တ႐ုုတ္-ျမန္မာပိုုက္လိုုင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုုက္မႈမ်ားကိုု အမ်ားျပည္သူသိရွိရေလေအာင္ အထူးလုုပ္ေဆာင္သည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ AGRAM အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္ေရးက႑တြင္ လူ့အခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ တရားမွ်တမႈႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆိုုင္ရာ ပြင့္လင္းမႈရွိေစေရးအတြက္ လူထုုအျမင္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အသိေပးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ားကိုု ဦးေဆာင္လႈပ္ရွား လ်က္ရွိသည္။

ရွမ္းသဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(Sapawa)

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 20:57

ရွမ္းသဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(Shan Sapawa Environmental Organization) (Sapawa) သည္ ထိုုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာႏွင့္ လူ့အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ျခင္းက႑တြင္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ရွမ္းသဘာဝအဖြဲ႕ကိုု ၂၀၀၃ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု သိျမင္လာေသာ Earth Rights School ေက်ာင္းဆင္း ရွမ္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ Shan State School for Nationalities Youth and Shan communities သင္တန္းဆင္းမ်ားမွ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရွမ္းသဘာဝ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုုင္မွာ သဘာ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ (NEED)

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 20:56

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ Network for Environmental and Economic Development (NEED) ကိုု ၂၀၀၆ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတည္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ NEED သည္ အက်ဳိးအျမတ္မၾကည့္ေသာ အင္န္ဂ်င္အိုုအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး လူမႈပတ္၀န္းက်င္ကို အားေကာင္းလာေစရန္ လုုပ္ေဆာင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုုအားလံုုးသည္ စီးပြားေရးအရ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရးရာႏွင့္ လူမႈေရးရာအရ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားတိုု႔၏ က်င့္သံုုးမႈမ်ားႏွင့္ ဥႆံုုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ အက်ဳိးခံစားရႏိုုင္သည့္ ယံုုၾကည္သည္။ NEED အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး (PYO)

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 20:54

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး (Pa-O Youth Organization) (PYO) ကိုုဒီဇင္ဘာ (၄)ရက္ ၁၉၉၈ခုုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ၿပီး လူငယ္မ်ားကိုုစြမ္းအားျမွင့္တင္ေပးျခင္းအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တရားမွ်တေရးအတြက္စြမ္းစြမ္းတမံလုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ PYOသည္တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုႏွင့္ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုုင္းရွိ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ရပ္ရြာအတြင္းလူမႈဘဝထိခိုုက္မႈမ်ားကိုုအေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပသည့္အစီရင္ခံစာမ်ားကိုုထုုတ္ေဝခဲ့သည္။ထိုု႔အျပင္အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္လူမႈေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာထိခိုုက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကိုုရပ္ရြာေဒသခံမ်ားသိရွိရေလေအာင္ပညာေပးျခင္းႏွင့္အေျ

လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (LNDO)

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 20:51

လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕(Lahu National Development Organization) (LNDO) ကိုု ၁၉၉၇ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဘိန္းအစားထိုုး အျခားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကိုု ျမွင့္တင္ျခင္းအပါအဝင္ လားဟူ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လူမႈဖူလံုုေရးႏွင့္ ၾကြယ္ဝျပည့္စံုုျခင္းအတြက္ ျမွင့္တင္လုုပ္ေဆာင္ေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ LNDO သည္ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာေပးျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ျခမ္းရွိ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ LNDO အေနျဖင့္ ရပ္ရြာေဒသအေျချပဳ သုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ေနရပ္စြန႔္ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့

ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (KESAN)

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 20:50

ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (KESAN) ကိုု ၂၀၀၁ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္ျပည္သူလူထုုမ်ားအၾကား အသိပညာျမင့္တင္သြားရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပထမဆံုးေသာကရင္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။အဖြဲ႕သည္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအၾကား အစုအဖြဲ႕မ်ားကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး လူထုစြမ္းရည္ႏွင့္လူထုလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာျမင့္တင္မႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ ကရင္ဌာေနလူမ်ိဳးစဥ္ဆက္အဆက္ဆက္တို႕က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားအသိပညာဗဟုုသုုတမ်ားႏွင့္ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား ျပန္လည္သက္ဝင္ ရွင္သန္လာေစရန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျ