ရခိုုင္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ Arakan Oil Watch(AOW)

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 20:37

ရခိုုင္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ Arakan Oil Watch(AOW) ကို ၂ဝဝ၆ခုုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ၊ လူထုအေျချပဳေသာ၊ အစိုုးရမဟုုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ အဖြဲ႕၏ရည္ရြယ္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္းရွိ သဘာ၀သယံဇာတတူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္အျခားေသာစီမံကိန္းၾကီးမ်ားေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာပ်က္စီး ဆုံးရႈံးရေသာျပည္သူလူထုအခြင့္အေရးမ်ား၊ လယ္သိမ္းယာသိမ္း သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို အာမခံခ်က္ ျပည့္ဝစြာျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးကို ခုိင္မာေသခ်ာေအာင္လုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕သည္ ရခိုုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ေကာ္ပိုုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလွ်က္ရွိသည္။ အဖြဲ႕သည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုုင္ရာ ထိခိုုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလွ်က္ရွိသည္။ အဖြဲ႕သည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ဗဟိုုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးကို ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိျပီး ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူထုအသိေပးလႈံ႔ေဆာ္သည့္အစီအစဥ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ အဖဲြ႕သည္ ကမၻာတလႊားရွိ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးနစ္နာမႈမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနေသာ အစိုုးရမဟုုတ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာျပည္တြင္း ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိျပီးOil Watch South East Asia(အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ယက္တြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္လႈပ္ရွားေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ www.arakanoilwatch.org တြင္ အေသးစိတ္ေလ့လာႏိုုင္ပါသည္။