ေက်းလက္ေဒသလူထုအေျချပဳ ဖြံျဖဳိးေရးႏွင့္ လူထုစြမ္းအား ျမွင့္တင္ေရး ေပါင္းကူူး

Submitted by ehkhu on တနင်္ဂနွေနေ့, 09/10/2017 - 13:28

ေက်းလက္ေဒသလူထုအေျချပဳ ဖြံျဖဳိးေရးႏွင့္ လူထုစြမ္းအား ျမွင့္တင္ေရး ေပါင္းကူူး Bridging Rural Integrated Development and Grassroots Empowerment(BRIDGE) သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈစီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားရေသာ ေက်းလက္ေဒသ လူထုႏွင့္အတူတကြ သဘာဝသယံဇာမ်ားကိုု ကိုုယ္တိုုင္စီမံခန့္ခြဲႏိုင္ရန္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းကိုု လုုပ္ေဆာင္သည္။ BRIDGE အဖြဲ႕သည္ လူထုအေျချပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု အားေပးကူညီၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေရွ႕ရႈ႕ေသာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားအတြက္စည္းရုံးလႈံေဆာ္ရာတြင္ တြဲဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးသည္။ www.bridgemm.org တြင္ ေလ့လာႏိုုင္ပါသည္။