ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရး ကြန္ယက္ (KDNG)

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 20:48

ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရး ကြန္ယက္ Kachin Development Networking Group (KDNG) သည္ ၂၀၀၄ ခုုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုုစည္းထားသည့္ ကြန္ယက္တစ္ခုုျဖစ္သည္။ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားတိုု႔၏ အသိဥာဏ္ဗဟုုသုုတ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားနွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ စီမံခန့္ခြဲမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းစနစ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ KDNG ကိုု ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာ၏ တည္တံ့ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ အသိပညာေပးျခင္းအားျဖင့္ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားတိုု႔ကိုု စြမ္းအားျမွင့္တင္ေပးရန္၊ အထူးသျဖင့္ လူ့အခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားဆိုုင္ရာ အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာ အသိအျမင္ဖြင့္ေပးရန္ လုုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ အထက္ပါ ပန္းတိုုင္မ်ားကိုု ေရာက္ရွိရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုုပ္႐ံုုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒေျပာင္းလဲေရးဆိုုင္ရာ အသိေပးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကိုု လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ www.kdng.org တြင္ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုုင္ပါသည္။