သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ (NEED)

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 20:56

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ Network for Environmental and Economic Development (NEED) ကိုု ၂၀၀၆ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတည္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ NEED သည္ အက်ဳိးအျမတ္မၾကည့္ေသာ အင္န္ဂ်င္အိုုအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး လူမႈပတ္၀န္းက်င္ကို အားေကာင္းလာေစရန္ လုုပ္ေဆာင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုုအားလံုုးသည္ စီးပြားေရးအရ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရးရာႏွင့္ လူမႈေရးရာအရ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားတိုု႔၏ က်င့္သံုုးမႈမ်ားႏွင့္ ဥႆံုုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ အက်ဳိးခံစားရႏိုုင္သည့္ ယံုုၾကည္သည္။ NEED အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စိုုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးတိုု႔အတြက္ ဦးတည္ လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ www.need-myanmar.org တြင္ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုုင္ပါသည္။