ရွမ္းသဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(Sapawa)

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 20:57

ရွမ္းသဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(Shan Sapawa Environmental Organization) (Sapawa) သည္ ထိုုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာႏွင့္ လူ့အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ျခင္းက႑တြင္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ရွမ္းသဘာဝအဖြဲ႕ကိုု ၂၀၀၃ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု သိျမင္လာေသာ Earth Rights School ေက်ာင္းဆင္း ရွမ္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ Shan State School for Nationalities Youth and Shan communities သင္တန္းဆင္းမ်ားမွ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရွမ္းသဘာဝ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုုင္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚအျမတ္ထုတ္ျခင္းကင္းသည့္ ျငိမ္းခ်မ္း၍ တရားမွ်တေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းသဘာဝ၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ရွမ္းလူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားကိုု သူတုိ႕၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုု ကာကြယ္ႏုိင္ရန္၊သဘာဝသယံဇာတကိုု ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေစရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာအသိုုင္းအဝိုု္င္းမ်ားသို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္ဆီးမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုု ေဖာ္ထုတ္တင္ျပျခင္းျဖင့္ ယင္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုကာကြယ္ႏုိင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ www.shansapawa.org တြင္ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုုင္ပါသည္။