ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (KESAN)

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 20:50

ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (KESAN) ကိုု ၂၀၀၁ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္ျပည္သူလူထုုမ်ားအၾကား အသိပညာျမင့္တင္သြားရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပထမဆံုးေသာကရင္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။အဖြဲ႕သည္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအၾကား အစုအဖြဲ႕မ်ားကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး လူထုစြမ္းရည္ႏွင့္လူထုလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာျမင့္တင္မႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ ကရင္ဌာေနလူမ်ိဳးစဥ္ဆက္အဆက္ဆက္တို႕က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားအသိပညာဗဟုုသုုတမ်ားႏွင့္ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား ျပန္လည္သက္ဝင္ ရွင္သန္လာေစရန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုုင္း - ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ေဒသခံလူထု တို႕၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလံုးၿခံဳေရးသည္ KESAN ၏ ဗဟိုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဤေဒသမ်ားအတြင္း၌ သစ္ေတာ ႏွင့္သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာစြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူအၾကားသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအသိပညာမ်ား ေပးျခင္း၊ လူထုအေျချပဳ သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ပံ့ပိုုးကူညီေပးျခင္း၊ စသည္မ်ားကို KESAN က စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ KESAN သည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳသဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေရးကိစၥတြင္ နီးနီး ကပ္ကပ္အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူထု၏အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာတို႕အေပၚ အေျခခံၿပီး အနာဂတ္ သဘာဝ၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီပြားေရးဆိုင္ရာေရရွည္တည္တန္႕မ်တမႈႏွင့္ က်ားမတန္းတူမႈမ်ားကို ေသခ်ာ စြာအာမခံေပးသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာဦးစားေပးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ လ်က္ရွိသည္။ http://www.kesan.asia တြင္ဆက္လက္ေလ့လာႏိုုင္ပါသည္။