လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (LNDO)

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 20:51

လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕(Lahu National Development Organization) (LNDO) ကိုု ၁၉၉၇ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဘိန္းအစားထိုုး အျခားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကိုု ျမွင့္တင္ျခင္းအပါအဝင္ လားဟူ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လူမႈဖူလံုုေရးႏွင့္ ၾကြယ္ဝျပည့္စံုုျခင္းအတြက္ ျမွင့္တင္လုုပ္ေဆာင္ေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ LNDO သည္ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာေပးျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ျခမ္းရွိ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ LNDO အေနျဖင့္ ရပ္ရြာေဒသအေျချပဳ သုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ေနရပ္စြန႔္ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ထိစပ္သည့္ မဲေခါင္ျမစ္ေဒသတြင္ လုုပ္ေဆာင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားစြာကိုု ထုုတ္ေဝခဲ့သည္။ www.Indoess.org တြင္ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုုင္ပါသည္။