ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး (PYO)

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 20:54

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး (Pa-O Youth Organization) (PYO) ကိုုဒီဇင္ဘာ (၄)ရက္ ၁၉၉၈ခုုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ၿပီး လူငယ္မ်ားကိုုစြမ္းအားျမွင့္တင္ေပးျခင္းအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တရားမွ်တေရးအတြက္စြမ္းစြမ္းတမံလုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ PYOသည္တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုႏွင့္ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုုင္းရွိ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ရပ္ရြာအတြင္းလူမႈဘဝထိခိုုက္မႈမ်ားကိုုအေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပသည့္အစီရင္ခံစာမ်ားကိုုထုုတ္ေဝခဲ့သည္။ထိုု႔အျပင္အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္လူမႈေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာထိခိုုက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကိုုရပ္ရြာေဒသခံမ်ားသိရွိရေလေအာင္ပညာေပးျခင္းႏွင့္အေျခအေနမ်ားကိုုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္လုုပ္ငန္းမ်ားကိုုဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ https://paoyouth.org/ တြင္ဆက္လက္ေလ့လာႏိုုင္ပါသည္။