ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရး ကြန္ယက္ (KDNG)

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 20:48

ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရး ကြန္ယက္ Kachin Development Networking Group (KDNG) သည္ ၂၀၀၄ ခုုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုုစည္းထားသည့္ ကြန္ယက္တစ္ခုုျဖစ္သည္။ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားတိုု႔၏ အသိဥာဏ္ဗဟုုသုုတ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားနွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ စီမံခန့္ခြဲမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းစနစ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ KDNG ကိုု ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာ၏ တည္တံ့ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ အသိပညာေပးျခင္းအားျဖင့္ ဌာေနတိ

EarthRights International (ERI)

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 20:45

Earth Rights International(ERI) အဖြဲ႕အစည္းသည္ လူ့အခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရး၊ စီးပြားေရးေကာ္ပိုုေရးရွင္းႏွင့္ အစိုုးရတိုု႔၏ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈစသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ႏွံ႔စပ္ကၽြမ္းက်င္သည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ERI သည္ ၁၉၉၅ ခုုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ အႀကီးစား သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား တိုုးတက္ထုုတ္လုုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုုႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ထိခိုုက္ခံရမႈမ်ားကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ERI အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ျခင္း၊ ကႀကိဳးဆြဲသူမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာေျမႀကီး၏ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအတြက္

ရခိုုင္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ Arakan Oil Watch(AOW)

Submitted by ehkhu on တနင်္လာနေ့, 10/23/2017 - 20:37

ရခိုုင္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ Arakan Oil Watch(AOW) ကို ၂ဝဝ၆ခုုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ၊ လူထုအေျချပဳေသာ၊ အစိုုးရမဟုုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ အဖြဲ႕၏ရည္ရြယ္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္းရွိ သဘာ၀သယံဇာတတူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္အျခားေသာစီမံကိန္းၾကီးမ်ားေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာပ်က္စီး ဆုံးရႈံးရေသာျပည္သူလူထုအခြင့္အေရးမ်ား၊ လယ္သိမ္းယာသိမ္း သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို အာမခံခ်က္ ျပည့္ဝစြာျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးကို ခုိင္မာေ

ေက်းလက္ေဒသလူထုအေျချပဳ ဖြံျဖဳိးေရးႏွင့္ လူထုစြမ္းအား ျမွင့္တင္ေရး ေပါင္းကူူး

Submitted by ehkhu on တနင်္ဂနွေနေ့, 09/10/2017 - 13:28

ေက်းလက္ေဒသလူထုအေျချပဳ ဖြံျဖဳိးေရးႏွင့္ လူထုစြမ္းအား ျမွင့္တင္ေရး ေပါင္းကူူး Bridging Rural Integrated Development and Grassroots Empowerment(BRIDGE) သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈစီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားရေသာ ေက်းလက္ေဒသ လူထုႏွင့္အတူတကြ သဘာဝသယံဇာမ်ားကိုု ကိုုယ္တိုုင္စီမံခန့္ခြဲႏိုင္ရန္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းကိုု လုုပ္ေဆာင္သည္။ BRIDGE အဖြဲ႕သည္ လူထုအေျချပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု အားေပးကူညီၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေရွ႕ရႈ႕ေသာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားအတြက္စည္းရုံးလႈံေဆာ္ရာတြင္ တြဲဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးသည္။